Tài liệu nghiên cứu Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chính sách Bảo Hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế

 15/07/2022 9:33:15 SA
Bộ Luật Lao động 2019.pdf
Luật số 38 2013 QH13 Việc Làm.PDF
Luật số 58 2014 QH13 Luật BHXH.pdf
Luật số 84 2015 QH13 An toàn, vệ sinh Lao động.pdf
Nghị dinh 135 quy dinh tuoi nghi huu.pdf
Nghị định 134 năm 2015 về BHXH tự nguyện.pdf
Nghị định 146 năm 2018 về BHYT.pdf
Quyết định 222 về TTHC.pdf
Văn bản 2089 về quy trình thu BHXH.pdf

Tài liệu nghiên cứu Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Chiến lược phát triển nông nghiệp hàng hóa tỉnh Lào Cai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 17/04/2022 9:38:14 CH
Nghị quyết số 21.2020.NQ-HĐND.pdf
Nghị quyết số 26.2020.NQ-HĐND.pdf
Đề án 306-ĐA-BCS.docx
Nghị quyết số 10.NQ-TU.pdf
Kế hoạch số 363 KH-UBND.pdf

Tài liệu nghiên cứu Cuộc thi trắc nhiệm trên Internet tìm hiểu 75 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Lào Cai và Chi bộ Đảng đầu tiên Công an tỉnh (12/8/1947 – 12/8/2022)

 07/04/2022 6:37:25 CH
Chương I.pdf
Chương II.pdf
Chương III.pdf
Chương IV.pdf
Chương V.pdf
Chương VI.pdf
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN Tìm hiểu “75 năm thành lập Công an tỉnh Lào Cai và Chi bộ Đảng Công an tỉnh đầu tiên” (1281947 – 1282022).docx