Quy chế cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

QUY CHẾ

Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu 

Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

-----

Căn cứ Quy định số 04-QĐi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) quy định về “Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy”; 

Căn cứ Kế hoạch số 09-KH/TU ngày 18/11/2020 của Tỉnh ủy Lào Cai về việc tuyên truyền nội dung Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

Tỉnh ủy Lào Cai ban hành Quy chế Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu về Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng như sau:

CHƯƠNG I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích 

Tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và Nhân dân về những thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ tỉnh Lào Cai; kết quả chủ yếu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội XIII của Đảng.

Thông qua Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh về nội dung cốt lõi của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

2. Yêu cầu

Việc tổ chức đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả; thu hút đông đảo sự tham gia của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân.

Điều 2. Đối tượng dự thi

Là cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, công tác và học tập  trên địa bàn tỉnh Lào Cai (Đối với học sinh phải từ 14 tuổi trở lên). 

Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ giúp việc không được tham gia dự thi.

Điều 3. Kinh phí tổ chức cuộc thi và giải thưởng 

Từ ngân sách Nhà nước cấp.

CHƯƠNG II

NỘI DUNG, HÌNH THỨC, TIÊU CHÍ GIẢI THƯỞNG CUỘC THI

Điều 4.Nội dung, hình thức Cuộc thi

1. Nội dung Cuộc thi

- Nội dung cốt lõi Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội.

- Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV trình Đại hội

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội.

- Kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- Nội dung cốt lõi của 18 đề án Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI.

- Các nội dung văn kiện Đại hội XIII của Đảng

- Một số nội dung khác về Đại hội.

2. Hình thức thi            

- Thi trắc nghiệm trên internet, tại địa chỉ: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai (laocai.gov.vn); mục: Cuộc thi tìm hiểu về Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI.

- Tiến hành trao thưởng các đợt thi tại Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi.

Điều 5. Thời gian thi

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành theo 3 đợt thi, như sau: 

+ Đợt thi thứ nhất, dự kiến bắt đầu từ 10h00’ ngày 01/03/2020 và kết thúc vào 10h00’ ngày 12/3/2021.

+ Đợt thi thứ hai, bắt đầu từ 10h00’ ngày 15/3/2021 và kết thúc vào 10h00’ ngày 26/3/2021.

+ Đợt thi thứ ba, bắt đầu từ 10h00’ ngày 29/3/2021 và kết thúc vào 10h00’ ngày 09/4/2021.

- Dự kiến tổ chức tổng kết và trao giải thưởng cho các cá nhân và tập thể đoạt giải vào dịp 19/5/2021.

Điều 6. Hướng dẫn dự thi

- Người tham gia dự thi có thể sử dụng máy vi tính hoặc máy tính bảng, điện thoại thông minh có kết nối internet để tham gia Cuộc thi.

- Người dự thi truy cập trực tiếp vào địa chỉ Cổng thông tin điện tử tỉnh (laocai.gov.vn), Báo Lào Cai điện tử  (https://baolaocai.vn/), Trang thông tin Điện tử Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai (https://lctv.vn/), hoặc các trang thông tin điện tử khác có liên kết đến Cuộc thi; sau đó nhấp chuột vào biểu tượng “Cuộc thi tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”.

- Tại Trang chủ của Cuộc thi, Người dự thi thực hiện các bước sau để tham gia thi:

Bước 1: Người dự thi nhập các thông tin cá nhân: Họ tên (ký tự có dấu), số điện thoại, đơn vị dự thi, địa chỉ liên hệ, email. Sau đó nhấp chuột vào phần “Vào thi”.

Bước 2: Trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng cách lựa chọn vào phương án trả lời đúng cho mỗi câu hỏi (có thể chọn nhiều phương án) ở phần “Trả lời câu hỏi”. 

Bước 3: Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi phải dự đoán tổng số lượt người tham gia tham gia dự thi trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm. Sau đó nhấp vào mục “Hoàn thành”.

- Mỗi người được tham gia nhiều lượt thi. Khi tổng hợp kết quả, Ban tổ chức sẽ lấy kết quả lần thi có tính chính xác cao nhất làm kết quả chính thức.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm trong các trường hợp phát sinh khách quan do thiên tai, bão lũ, sự cố điện lưới, viễn thông, tác động mất kết nối truy cập Internet, ảnh hưởng đến kết quả trả lời câu hỏi của người tham gia Cuộc thi.

Điều 7. Tiêu chí xét giải thưởng 

1. Tiêu chí xét giải cá nhân

- Tiêu chí 1: Trả lời đúng nhất, đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm

- Tiêu chí 2: Thời gian hoàn thành dự thi nhanh nhất. 

- Tiêu chí 3: Dự đoán chính xác nhất, sớm nhất số lượt người tham gia dự thi trả lời đúng các câu hỏi trắc nghiệm.

2. Tiêu chí xét giải thưởng tập thể

Ban Tổ chức Cuộc thi căn cứ vào địa phương, cơ quan, đơn vị có tỷ lệ số lượng người, lượt người tham gia Cuộc thi các đợt nhiều nhất, có số người trả lời đúng các câu hỏi trong các đợt thi nhiều nhất và có nhiều người hoàn thành đúng phần thi trong thời gian ngắn nhất để tặng Giấy chứng nhận và phần thưởng cho tập thể trong Lễ tổng kết Cuộc thi.

Điều 8. Cơ cấu giải thưởng

1. Giải cá nhân: 

* Gồm 3 đợt thi; mỗi đợt thi có 7 giải thưởng, bao gồm:

- 01 giải Nhất: trị giá 3.000.000 đồng

- 01 giải Nhì: trị giá 2.000.000 đồng

- 02 giải Ba: mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng

- 03 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

* Cá nhân đoạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng, giấy chứng nhận đoạt giải của Ban Tổ chức Cuộc thi.

2. Giải tập thể

Tổng kết Cuộc thi trao 7 giải thưởng, bao gồm:

- 01 giải Nhất: trị giá 5.000.000 đồng

- 01 giải Nhì: trị giá 3.000.000 đồng

- 02 giải Ba: trị giá 2.000.000 đồng

- 03 giải Khuyến khích: trị giá 1.000.000 đồng.

* Tập thể đoạt giải thưởng Cuộc thi được nhận tiền thưởng, giấy chứng nhận đoạt giải của Ban Tổ chức Cuộc thi.

CHƯƠNG III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CUỘC THI

Điều 9. Tỉnh ủy thành lập và phân công nhiệm vụ cụ thể đối với Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi 

1. Ban Tổ chức Cuộc thi gồm: Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Sở Thông tin và Truyền thông; Báo Lào Cai; Đài Phát thanh và Truyền hình Lào Cai, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

2. Ban giám khảo Cuộc thi gồm: Đại diện lãnh đạo, cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy. 

3. Tổ Thư ký giúp việc Cuộc thi gồm: Đại diện cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh.

Điều 10. Quy chế này phục vụ cho tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên internet tìm hiểu về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.Các cá nhân tham gia Cuộc thi phải tuân theo những quy định trong Thể lệ này. Ban Tổ chức Cuộc thi có thể cụ thể hóa hoặc tham mưu cho Tỉnh ủy điều chỉnh, bổ sung Quy chế cho phù hợp với điều kiện thực tế. Mọi thay đổi sẽ được Ban Tổ chức Cuộc thi cập nhật trên địa chỉTrang thông tin điện tử tỉnh Lào Cai (laocai.gov.vn) và các địa chỉ liên kết.

Điều 11. Điều khoản thi hành

Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là cơ quan thường trực tham mưu cho Tỉnh ủy thực hiện Quy chế.

Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quy chế thực hiện.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.