BÁO CÁO CHÍNH TRỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHOÁ XV TRÌNH ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 17/03/2021 6:46:37 SA
Bao_cao_chinh_tri.doc

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XVI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025 ĐẢNG BỘ TỈNH LÀO CAI

 17/03/2021 6:47:28 SA
Nghi_quyet_dh_XVI_2020_2025.doc

15 ĐỀ ÁN

 17/03/2021 7:58:15 SA

ĐỀ ÁN 01 - NÔNG NGHIỆP

 18/03/2021 8:06:12 SA
Đề án chính PT nông, lâm nghiệp giai đoạn 2021-2025 (29.12.2020).doc
Biểu đề án chính giai đoạn 2021,2025 (05.12.2020).xlsx

ĐỀ ÁN 02

 18/03/2021 8:08:16 SA
TONG_NHU_CAU_VON_DE_AN_SO_2 (phan ky) ngay 5-11.xlsx
DA NGAY 7-12.docx

ĐỀ ÁN 03 VĂN HÓA, DU LỊCH

 18/03/2021 8:08:38 SA
Đề án 03 Văn hóa, Du lịch 2020 - 2025 (14.12.2020).doc
Biểu nhu cầu vốn Đề án 2021-2025 (14.12.2020).xlsx

ĐỀ ÁN 04

 18/03/2021 8:09:07 SA
1.1. Đề án 04 (sửa theo ý kiến BCH).docx
1.2. PL Đề án 04 (sửa theo ý kiến BCH) (1).xlsx

ĐỀ ÁN 05

 18/03/2021 8:09:26 SA
Bieu DA 05 2021-2025 (16.12.2020).xlsx
De an 05 2021-2025 (16.12.2020).doc

ĐỀ ÁN 06

 18/03/2021 8:09:46 SA
Phu bieu De an 06.xlsx
DA an 06 (GD-NL-KH)_In chinh thuc.docx

ĐỀ ÁN 07 -Y TẾ

 18/03/2021 8:10:02 SA
1. Du thao DA CSSKND GĐ 2020- 2025 (16.12.2020).docx
2. Bieu Chi tieu CM, GB, DA CSSKND giai đoạn 2020-2025 (25.12.2020).xls
2. Bieu Chi tieu CM, GB, DA CSSKND giai đoạn 2020-2025 (16.12.2020).xls
3. Biểu tài chính kèm theo ĐA (16.12).xlsx

ĐỀ ÁN 08 CNTT

 18/03/2021 8:10:26 SA
Bieu kem theo DA8 sau hop BCH (25-12-2020)123.xlsx
De_an_8_15-12_sau_hop ban chap hanh.docx

ĐỀ ÁN 09

 18/03/2021 8:10:42 SA
2 ( theo KL cuối cùng).xls
1. De anNKy2020-2025(làn cuối ).doc

ĐỀ ÁN 10 GIẢM NGHÈO

 18/03/2021 8:10:57 SA
PL 01.xlsx
PL02.xls
DA 10 GN 20-25 ( sua 15.12.20).doc
PL3,4,5 ĐA giảm nghèo BV.xls

ĐỀ ÁN 14 - CCHC

 18/03/2021 8:11:14 SA
Biểu 1 các muc tieu CCHC ss với năm 2020.xls
BIỂU DỰ TOÁN 2020 - 2025 - sưa ngay 25.12.2020.xlsx
DE AN so 14 CCHC 2020 - 2025.doc

ĐỀ ÁN 15

 18/03/2021 8:11:42 SA
Phụ biểu 03 nhu cầu nguồn vốn đề án 15 giai đoạn 2020-2025 (tb 73).doc
PHỤ BIỂU 01 MỤC TIÊU ĐỀ ÁN 15 GIAI ĐOẠN 2020-2025 (tb 73).doc
Bia De an giám sát, phản biện xã hội.doc
ĐỀ ÁN 15 GIAI ĐOẠN 2020-2025 (Bản tiếp thu sửa cuối).doc
PHỤ BIỂU 02 ĐA 15 GIAI ĐOẠN 2020-2025 (tb 73).doc
Phụ biểu 04 phân kỳ nguồn vốn đề án 15 giai đoạn 2020-2025 (tb 73).doc

ĐỀ ÁN 16

 18/03/2021 8:12:11 SA
ĐỀ ÁN 16.doc

ĐỀ ÁN 17

 18/03/2021 8:12:47 SA
DE AN 17 -Ban hanh.doc
Phu bieu De an 17 (finall).xls

ĐỀ ÁN 18

 18/03/2021 8:13:01 SA
Bieu tong hop KH, K.Phi thuc hien ĐA CB (Phu bieu 2.S6.5).xls
Bieu thong ke hien trang doi ngu cbcc (Phu bieu 1.S6.5).xls
De an xd doi ngu CB gd 2021 - 2025 (Du thao lan 6.5).doc
Bieu phan cong chu tri t.h cac KH cua DA (Phu bieu 3.S6.5).doc