Giới thiệu

 26/02/2021 8:00:55 SA

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 07-CTrPH/BTGTU-BHXH, ngày 02/4/2021, giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Bảo hiểm Xã hội tỉnh về công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet như sau:

KẾ HOẠCH

Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội,

bảo hiểm y tế trên Internet

-----

Thực hiện Chương trình phối hợp công tác số 07-CTrPH/BTGTU-BHXH, ngày 02/4/2021, giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ và Bảo hiểm Xã hội tỉnh về công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan thống nhất xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân nắm chắc, hiểu sâu về chủ trương, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tạo sự đồng thuận trong nhận thức, chung sức hành động thực hiện thắng lợi công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

- Việc tổ chức cuộc thi bảo đảm tiến độ, thiết thực, chất lượng, tiết kiệm, hiệu quả; tạo sự lan tỏa, thu hút sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên, người lao động và các tầng lớp Nhân dân.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet

- Tên gọi: Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet.

- Nội dung thi: Nội dung chính các văn bản, tài liệu của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

- Đối tượng dự thi: Là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp Nhân dân đang sinh sống, làm việc trong và ngoài tỉnh Lào Cai.

- Hình thức thi:

Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Internet, tại địa chỉ: Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến - Tỉnh uỷ Lào Cai (http://tuyengiao-tracnghiem.laocai.gov.vn/); Cổng Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (http://bantuyengiao.laocai.org.vn); Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh; Mục “Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet” và các báo, tạp chí điện tử, trang/cổng Thông tin điện tử đã liên kết với trang trên cổng Thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (Có Thể lệ Cuộc thi riêng).

2. Thời gian thi:

+ Có 3 tuần thi trắc nghiệm diễn ra từ tháng 7 đến tháng 8 năm 2022. Cụ thể như sau: Tuần thi thứ Nhất thi trong tuần 30 (từ ngày 18/7/2022 đến 24/7/2022); tuần thi thứ Hai thi tuần 32 (từ ngày 01/8/2022 đến 7/8/2022); tuần thi thứ ba thi trong tuần 34 (từ 15/8/2022 đến 21/8/2022).

+ Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10 giờ 00’ phút ngày thứ Hai và kết thúc vào 16 giờ 00’ phút ngày chủ Nhật.

3. Cơ cấu, giá trị giải thưởng

+ Giải cá nhân (Tính giải sau mỗi tuần thi): 19 giải thưởng, bao gồm Giấy chứng nhận kèm theo giải thưởng.

- 01 Giải Nhất: Trị giá 3.000.000 đồng.

- 03 Giải Nhì: Mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng.

- 05 Giải Ba: Mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng.

- 10 Giải Khuyến khích: Mỗi giải trị giá 500.000 đồng.

+ Giải tập thể (sau khi kết thúc cuộc thi): 14 giải thưởng, bao gồm Giấy khen của Ban Tổ chức cuộc thi kèm theo giải thưởng trị giá:

- 01 giải Nhất: Trị giá 5.000.000 đồng.

- 02 giải Nhì: Trị giá 3.000.000 đồng.

- 03 giải Ba: Trị giá 2.000.000 đồng.

- 08 giải Khuyến khích: Trị giá 1.000.000 đồng.

Giải thưởng tập thể dành cho các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đạt thành tích tốt nhất trong việc triển khai, tham gia cuộc thi tại địa phương, đơn vị.

4. Công bố kết quả

+ Kết quả thi trắc nghiệm hằng tuần sẽ được công bố muộn nhất vào sáng ngày thứ Tư của tuần tiếp theo trên: Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến - Tỉnh uỷ Lào Cai (http://tuyengiao-tracnghiem.laocai.gov.vn/); Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh; banner liên kết của Cuộc thi và các phương tiện thông tin đại chúng khác.

+ Cá nhân đoạt giải có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân để Ban Tổ chức Cuộc thi hoàn thiện thủ tục trao thưởng.

+ Kết thúc Cuộc thi, Ban Tổ chức tiến hành tổng kết công nhận, trao Giấy chứng nhận giải cho các cá nhân đoạt giải và Giấy khen cho các tập thể (Thời gian trao giải cụ thể sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng).

5. Tài liệu phục vụ cuộc thi, hình thức triển khai thực hiện

- Tài liệu phục vụ Cuộc thi: Các tài liệu tham khảo có liên quan đến cuộc thi đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh.

- Hình thức triển khai: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quyết định thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi. Trên cơ sở đó, Ban tổ chức ban hành Thể lệ, tổ giúp việc, triển khai Cuộc thi theo kế hoạch và thể lệ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

Thành lập Ban Tổ chức cuộc thi, tổ giúp việc (thư ký) Cuộc thi. Hoàn thiện phần mềm thi trắc nghiệm trực tuyến, quản trị điều hành trong thời gian diễn ra Cuộc thi. Chủ trì xây dựng bộ đề thi trắc nghiệm và đáp án, thể lệ Cuộc thi. Tổ chức tổng kết Cuộc thi.

- Ban hành văn bản chỉ đạo, định hướng các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh tuyên truyền, tham gia Cuộc thi trên internet.

- Lập dự toán kinh phí, quyết toán kinh phí tổ chức Cuộc thi với BHXH tỉnh theo đúng quy định và dự toán.

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh

- Cử lãnh đạo, cán bộ tham gia Ban Tổ chức, Tổ giúp việc cuộc thi (thư ký).

- Cung cấp các tài liệu có liên quan, phối hợp biên soạn câu hỏi cuộc thi.

- Phối hợp tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet.

- Thẩm định và bố trí toàn bộ kinh phí liên quan đến tổ chức cuộc thi.

3. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền về Cuộc thi; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý các vi phạm trong đăng tải thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về Cuộc thi trên internet và mạng xã hội.

- Cử cán bộ theo dõi hệ thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo Hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến - Tỉnh uỷ Lào Cai vận hành thông suốt.

- Đăng tải kế hoạch, thể lệ Cuộc thi, câu hỏi thi và địa chỉ dự thi trên trang thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông.

4. Các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy

- Phối hợp tuyên truyền Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet.

- Phát động, triển khai sâu rộng Cuộc thi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị ở địa phương; chỉ đạo ban tuyên giáo (tuyên huấn) cùng cấp chủ trì, phối hợp với huyện đoàn, phòng giáo dục và đào tạo, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan đơn vị tham mưu cho cấp ủy phát động hưởng ứng Cuộc thi tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, người lao dộng và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân triển khai, hưởng ứng tham gia tích cực Cuộc thi theo kết quả công bố của Ban Tổ chức Cuộc thi.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc hưởng ứng Cuộc thi tại địa phương, cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả hưởng ứng dự thi hằng tuần về Ban Tổ chức Cuộc thi (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) để tổng hợp.

5. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Lào Cai

- Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Cuộc thi; đăng tải kế hoạch, thể lệ, tư liệu, kết quả Cuộc thi; kịp thời phản ánh đậm nét việc triển khai, phổ biến, hưởng ứng Cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi tìm hiểu chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên Internet; đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI